Випуск 44/2020

 

Титул

 

Зміст

 

РОЗДІЛ 1. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
Алексеєвська Г.С.
Вплив нетрадиційної монетарної політики ФРС на економічний розвиток США
Новікова Л.В., Чернишова Л.О.
Вплив корпорацій на формування державної зовнішньоекономічної політики: порівняльний аналіз
Темербек А.О.
Асиметрії глобального економічного розвитку в контексті дисбалансів інноваційного розвитку країн

 

РОЗДІЛ 2. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
Голубкова І.А., Бабаченко М.В., Левинська Т.І.
Рейтингування розвитку логістики в Україні
Івашко Л.М., Бондар А.В.
Підвищення якості управління у соціальній сфері
Клєвцєвич Н.А.
Партнерство приватного та державного секторів у ЖКГ як інструмент модернізації економіки
Коваль Л.П.
Оцінка ефективності функціонування деревообробних виробництв західного регіону
Тернова А.С., Григоренко І.В.
Стан та перспективи розвитку ринку електричних прасок в Україні
Щурко У.В.
Підходи до вивчення ефективності функціонування креативних індустрій

 

РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Ачкасов А.Є., Савенко К.С.
Оцінка ефективності регіональних цільових програм та її значення для забезпечення економічної безпеки споживачів послуг підприємств ЖКГ
Wen Mingming, Velychko Volodymyr, Grytskov Evgen
Geoeconomics of construction: directions of development of the educational program of preparation of masters
Ганжуренко І.В.
Організаційні структури управління логістичними перевезеннями
Ковальова А.О.
Методичні підходи до оцінки ефективності фінансового забезпечення функціонування сільськогосподарських підприємств
Крамарчук С.П., Лубкей Н.П.
Сутність операційного менеджменту та основні етапи його розвитку
Лиса С.С., Зіміна А.І.
Проблеми та перспективи розвитку ринку холодної логістики України
Маковоз О.С., Яценко О.М., Задесенець Д.В.
Європейський вектор розвитку бізнес-адміністрування на підприємстві на основі теорії обмежених систем
Могилова А.Ю., Марухно П.А.
Розроблення програми просування продукції меблевого виробництва в мережі Internet
Непочатенко В.О.
Підвищення конкурентоспроможності підприємств готельного бізнесу в Україні
Попик М.М., Шулла Р.С., Ханас У.Я.
Корпоративна культура підприємств сфери туризму та індустрії гостинності: сутнісно-структурний аналіз
Рудківський О.А., Рудківська А.Ю.
Актуалізація логістики у діяльності підприємств в умовах карантинних обмежень
Токаренко О.І., Черемісіна Т.В., Бабіна Н.І.
Цифрові технології у міжнародному туризмі та готельній індустрії
Ціщик Р.В., Шестерняк М.М.
Аналіз використання можливостей парадигми логістики в управлінні закладом охорони здоров’я

 

РОЗДІЛ 4. РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Боднарук І.Р.
Інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку івано-франківської області

 

РОЗДІЛ 5. ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Іванова Т.В.
Механізми державного управління розвитком природно-економічного потенціалу регіонів

 

РОЗДІЛ 6. ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
Абубекерова А.З.
Аналіз податкових надходжень до місцевих бюджетів в умовах децентралізації
Бидик А.Г.
Проблеми фінансового забезпечення ефективного функціонування системи харчової безпеки в агропродовольчому бізнесі
Бондаренко Є.П., Ткачик Ф.П.
Формування митної безпеки держави в умовах активізації міждержавних торговельних конфліктів
Грона А.В., Мягких І.М.
Валютне рефінансування як сучасний інструмент грошово-кредитної політики НБУ
Іванов І.О., Гончаренко О.М.
Порівняльний аналіз стратегічних підходів щодо алокації активів у пасивному управлінні інвестиційним портфелем
Коваленко В.В.
Сучасні тенденції використання елементів комплексу маркетингу банками України
Литвинчук І.В., Хас Н.О.
Внутрішній контроль і аудит у системі бюджетного менеджменту
Простебі Л.І.
Звітність установ державного сектору: аналіз та особливості
Пурій Г.М.
Сучасний стан та основні тенденції залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України

 

РОЗДІЛ 7. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ
Dovzhyk Olena, Nannan Wang
Features of accounting for inventories
Тютюнник Ю.М., Тютюнник С.В.
Методичні напрями горизонтального і вертикального аналізу руху грошових коштів банку

 

РОЗДІЛ 8. СТАТИСТИКА
Назарова О.Ю., Чатченко Т.В.
Концептуальні засади статистичного аналізу екологічного стану навколишнього середовища
Погорєлова Т.В.
Статистичний аналіз впливу факторів на попит на грошовому ринку України

 

РОЗДІЛ 9. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
Жерліцин Д.М., Тищенко М.М.
Статистичний аналіз ризиків довгострокового безробіття на ринку праці України
Матюшенко І.Ю., Гончарова Ю.Ю.
Застосування технології блокчейн у розвитку медичних технологій

 

РОЗДІЛ 10. ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА
Васильчишин О.Б.
Бюро фінансових розслідувань: необхідність та вітчизняні реалії
Першко Л.О.
Шляхи імплементації європейських стандартів фінансового забезпечення місцевих 
бюджетів в Україні