Випуск 3/2017

Титул

Зміст

РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ
Краус Н.М., Краус К.М., Криворучко О.С.
«Інноваційний портрет» європейського економічного простору 
Сандугей В.В.
Детінізація вітчизняного ринку праці як необхідна умова ефективної євроінтеграції 
Томчук О.Ф., Чорната Т.П.
Інтерпретація непрямих витрат та їх вплив на фінансові результати підприємства

 

РОЗДІЛ 2. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
Невесенко А.В.
Функціонування сталого розвитку територій та чинники її реалізації в умовах трансформації сільcького господарства 
Шапошников К.С., Валуєв Ю.Б., Папаіка О.О.
Стратегії та перспективи економічної дезінтеграції для національної економіки: досвід ЄС 
Яровий В.Ф.
Проблеми розвитку галузі туризму в Україні та шляхи й механізми їх вирішення шляхом використання наявних ресурсів і конкурентних переваг

 

РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Гусєва О. Ю., Прудникова І.М.
Вдосконалення моделей показників якості та ефективності організаційних структур управління підприємствами
Зайцева В.М.
Ресторанний консалтинг як складова сучасного маркетингу
Залознова Ю.С., Трушкіна Н.В.
Пропозиції щодо підвищення рівня обслуговування споживачів вугільної продукції
Квасницька Р.С.
Етапи процесу бюджетування на промислових підприємствах 
Mасляєва О.О., Сітковська А.О., Кравченко М.В.
Аналіз та оцінка конкурентних переваг молокопереробного підприємства 
Лазоренко Л.В.
Інвестиції як складова стратегії соціально-економічного розвитку підприємств зв’язку
Мозгова Г.В., Осадча А.О.
Платформи з обміну повідомленнями як інструмент маркетингових інтернет-комунікацій
Постол А.А.
Структура виробничо-ресурсного потенціалу аграрних підприємствта удосконалення управління розвитком її складових 
Розметова О.Г., Сидорук Н.Ю.
Сутність та роль сільського зеленого туризму у соціально-економічному розвитку країни 
Рунчева Н.В.
Розвиток методологічних підходів до організації інноваційної діяльності корпоративних агроформувань
Руссіян О.А.
Огляд зарубіжного досвіду щодо підготовки STEM-персоналу для «розумної» промисловості
Савчук Я.О.
Моделювання фінансової діагностики підприємства 
Дробишева О.О., Чикулов Д.В.
Оцінка платоспроможності і фінансової стійкості у системі антикризового управління

 

РОЗДІЛ 4. РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Варцаба В.І., Огородник В.О.
Аналіз відтворювальних проблем та визначення інвестиційних орієнтирів розвитку Закарпаття 
Летуновська Н.Є.
Аналіз передумов формування регіональної конкурентоспроможності в соціально-економічній сфері 
Мельник О.І., Мельник А.Г., Гуменюк В.В.
Стан і перспективи розвитку малого та середнього підприємництва в Чернівецькій області
Неустроєв Ю.Г.
Новітні регіональні центри агросервісного обслуговування 

 

РОЗДІЛ 5. ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Акимова М.С., Улицкая Н.Ю., Сафронова К.Г.
Эффективность использования земель лесного фонда ООО «Большевьясское лесничество» Пензенской области 

 

РОЗДІЛ 6. ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
Ільчук О.О., Городня Т.А., Попович В.Т.
Теоретичні засади формування організаційного механізму реалізації стратегії ефективного використання та розвитку кадрового потенціалу підприємства
Сотнікова Ю.В.
Креативна економіка в Україні: реальність чи перспектива?
Степанова Е.Р.
Особливості побудови жіночої та чоловічої кар’єри: мотиви, перешкоди, перспективи кар’єрного просування 
Табанова А.І.
Оптимізація трьохфакторної функцій корисності домогосподарств з урахуванням гендерного аспекту

 

РОЗДІЛ 7. ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
Позднякова Л.О.
Історичні витоки формування та розвитку страхової системи
Приступа Л.А., Павлюк А.В., Стасюк Д.І.
Ключові складові та сучасні тенденції депозитної політики вітчизняних банків 

 

РОЗДІЛ 8. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
Горбачук В.М., Морозов О.О., Неботов П.Г.
До моделювання ринку Європи на природний газ 
Корж М.В., Хасан Алі Аль-Абабнех
Використання економіко-математичного моделювання для оцінювання елементів планування рекламної кампанії в аеропортах
Черноусова Ж.Т., Острочрева М.А.
Моделювання економічного розвитку україни в умовах невизначеності

 

РОЗДІЛ 9. СТРАХУВАННЯ ТА ІНВЕСТУВАННЯ
Виговська В.В.
Концепти сучасних уявлень щодо ролі страхового ринку у фінансовій системі країни