Випуск 45/2020

 

Титул

 

Зміст

 

РОЗДІЛ 1. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
Бичкова Н.В., Цевух Ю.О., Ромаскевич Г.О.

Вплив якості корпоративного управління на ефективність діяльності компаній
Кавун-Мошковська О.О.
Регіональна характеристика розвитку маркетплейсів у світовій електронній роздрібній торгівлі
Колодійчук В.А., Крупка З.М.
Оцінка ефективності менеджменту у логістиці олійних культур
Король М.М.
Еволюція державного регулювання європейської банківської системи
Савченко Т.В., Константинова Т.В.
Міжнародна торгівля зерном: сучасний стан та перспективи розвитку для України

 

РОЗДІЛ 2. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
Недбалюк О.П.
Розвиток біржової торгівлі в Україні як передумова економічного зростання
Чиркова Ю.Л., Яремчук Т.С.
Підходи до оподаткування у Європейському Союзі: досвід Польщі та можливості для України
Школенко О.Б., Терещенко Е.Ю., Шуляр Н.М.
Покращення бізнес-клімату для розвитку малого і середнього підприємництва в Україні
Яснолоб І.О., Козаченко Ю.А., Березницький Є.В.
Науково-практичні засади визначення сутності і змісту поняття «сільські території»

 

РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Балан В.Г.
Інструментарій теорії нечітких множин у конкурентному аналізі підприємств
Wen Mingming, Velychko V., Grytskov E.
Geoeconomics of the coastal regions: the development of educational programs of preparation of masters
Вєдєніна Ю.Ю., Мажаренко К.П., Різніченко Л.В.
Контролінг як ефективний інструмент управління витратами при оптимізації внутрішніх резервів машинобудівного підприємства
Вонберг Т.В., Головко А.А.
Тенденції розвитку рекрутингу персоналу через призму диджитал-інновацій
Гусєва О.Ю., Труш М.С.
Вплив етнонаціональних чинників на процес управління корпоративною культурою сучасного підприємства
Дорогая И.И.
Становление инновационного менеджмента компаний республики Молдова через призму концепции устойчивого развития
Квіта Г.М., Шіковець К.О., Казнодій В.О.
Економіко-математичне моделювання рівня лояльності персоналу
Kirpa M., Kompaniets V., Kulik A.
Efficiency of sale of winter wheat grain under forward contracts depending on the conditions of the marketing year
Конопліна О.О., Мізік Ю.І.
Стратегії репутаційного менеджменту підприємств водопостачання та водовідведення
Ларіна Я.С., Попов О.О.
Сучасні тенденції розвитку ринку яєць і яєчних продуктів в Україні
Лебедєв І.В.
Нормативно-правове регулювання діяльності туристичних підприємств в Європейському Союзі
Масюк Ю.О., Мандюк Н.Л., Білоус С.В.
Нові форми організації ресторанного сервісу в світі та в Україні: комунікаційні особливості
Нагорний Є.І., Березова С.М.
Аналіз теоретико-методичних підходів до інструментального наповнення процедури маркетингового тестування для оцінювання ринкових перспектив товарних інновацій на етапах інноваційного циклу їх розроблення
Пробоїв О.А., Горан Т.А.
Зовнішньоторговельна діяльність вітчизняних підприємств у регіональному контексті в рамках співпраці з країнами ЄС
Савченко О.Р.
Мотиваційний складник стратегічного розвитку торговельних підприємств в умовах змін
Соколюк Г.О., Стадник В.В.
Можливості інноваційної інфраструктури в нарощуванні потенціалу розвитку малих підприємств
Цалко Т.Р., Овсюк В.О.
Формування стратегії розвитку підприємства в сучасних умовах економіки
Чернобай Л.І., Ясінська Т.В.
Удосконалення адміністрування ділової активності підприємств готельно-туристичної сфери
Шаповал Г.М.
Управління якістю продукції в системі фінансово-економічної безпеки Підприємства
Яснолоб І.О., Чайка Т.О., Черненко К.В.
Формування та розподіл інтелектуальної ренти на аграрних підприємствах в контексті інноваційної стратегії їх розвитку з урахуванням еколого-соціально-економічних складових

 

РОЗДІЛ 4. РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Бойда С.В.
Сучасний стан та перспективи розвитку ресурсозбереження в карпатському економічному районі
Корж Н.В., Онищук Н.В.
Розвиток сільського зеленого туризму у вінницькій області
Ярьоменко С.Г.
Пам’ятки культурної спадщини одеського регіону як потенціал для розвитку туризму

 

РОЗДІЛ 5. ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
Палехова В.А.
Сучасний стан та проблеми вітчизняного ринку праці
Пєтухова О.М., Заяць Т.А., Нечитайло Т.Ю.
Соціальна орієнтація інноваційних процесів в Україні у контексті якості життя

 

РОЗДІЛ 6. ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
Волкова О.В., Сисоєнко І.А.
Фіскальна ефективність непрямих податків та їхня роль у формуванні доходів бюджету
Гончар Г.П.
Особливості формування доходів місцевих бюджетів
Малишко Є.О.
Аналіз сучасного стану та розвитку системи пенсійного забезпечення в Україні
Марусяк Н.Л.
Фінансові відносини підприємств та їх організація в сучасному динамічному середовищі

 

РОЗДІЛ 7. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ
Василішин С.І.
Розвиток інституту професійного бухгалтерського судження в контексті зміцнення економічної безпеки аграрних підприємств
Фоміна О.В.
Управлінський облік у казначействі банку в умовах змін

 

РОЗДІЛ 8. СТАТИСТИКА
Pohorielova T., Boublik V.
Statistical analysis of the factors of supply formation on the Ukrainian money market

 

РОЗДІЛ 9. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
Жерліцин Д.М., Іванькова А.А.

Моделювання ризику браку під час виробництва електричного устаткування
Юрченко М.Є., Клименко Т.В.
Про алгоритм настройки адаптаційної моделі

 

РОЗДІЛ 10. ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА
Гриценко К.Г.
Шляхи підвищення ефективності забезпечення кібербезпеки банку