Випуск 13/2017

 

Титул

 

Зміст


РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ
Здір В.А., Дернова І.А.
Взаємодія науки, підприємництва та держави як основа розвитку інноваційної складової національної економіки
Томчук-Пономаренко Н.В.
Інституційна архітектоніка відносин власності та її особливості в економічному житті суспільства


РОЗДІЛ 2. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
Беляєва К.С., Лобачева І.Ф.
Аналіз сучасного стану іпотечного кредитування сільського господарства в Україні
Сардак С.Э., Нарро Тума М.
Глобальные факторы и перспективы развития отельно-ресторанного бизнеса
Семенюк І.Ю.
Аналіз та оцінка експортного потенціалу машинобудівних підприємств України в системі адаптаційного механізму


РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
Алексеєва К.А., Мільман Л.М.
Подолання корупції як передумова забезпечення соціальної спрямованості економічного розвитку в сучасних умовах
Гаража О.П.
Інституціоналізація експертної грошової оцінки кормових угідь
Михайленко О.В., Скоморохова С.Ю., Домащенко М.Е.
Управління інвестиційним потенціалом підприємства
Іличок Б.І., Малиновський Ю.В.
Соціальні аспекти економічної безпеки України в сфері доходів: стан та перспективи покращення
Карамушка М.В., Галушка А.В., Дурнов Є.А.
Аналіз змісту діяльності з комплексного освоєння і розвитку великих земельних ділянок
Петрова І.П., Трушкіна Н.В.
Щодо розвитку транспортної інфраструктури в Україні на засадах публічно-приватного партнерства
Хамініч С.Ю., Онишкевич Ю.О.
Підвищення ефективності маркетингової діяльності на засадах бренду: теоретичний аспект
Шелеметьєва Т.В.
Оцінювання сучасного стану розвитку туризму України: тенденції та перспективи


РОЗДІЛ 4. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Бондарчук О.М.
Обґрунтування механізму підвищення ефективності діяльності гірничо-збагачувальних підприємств
Дунська А.Р., Башкіна А.С.
Порівняльний аналіз методів управління оптимізацією товарного асортименту підприємства
Ігнатенко М.М., Мармуль Л.О.
Формування та розвиток біоенергетичного потенціалу аграрних підприємств на засадах контролінгу
Карпенко А.В.
Конкурентоспроможність молокопереробних підприємств та механізм її забезпечення 
Шіковець К.О., Квіта Г.М., Гурцак Є.О.
Моделювання конкурентного середовища сільськогосподарських підприємств
Кузьомко В.М., Репнікова І.П.
Використання штучного інтелекту у цифровому маркетингу
Кукліна Т.С., Корнієнко О.М.
Особливості менеджменту на підприємствах ресторанної галузі
Лавренюк О.І.
Стратегії виходу підприємств АПК на зовнішній ринок
Мороз О.В., Левашова С.М.
Вплив конкурентного середовища на збутову діяльність машинобудівного підприємства
Мельник Ю.М., Шипуліна Ю.С., Петльована Л.С.
Комунікаційні аспекти конкурентоспроможності підприємств на фармацевтичному ринку
Миронова О.М.
Основні підходи до розвитку персоналу
Нагорнюк О.В.
Функції та принципи систематизації елементів фінансового потенціалу підприємства
Побережна Н.М.
Готельне господарство: стан і перспективи розвитку
Потапюк І.П., Орєхов М.І.
Організація збутової діяльності сільськогосподарських підприємств
Продіус О.І., Лапчик В.Р.
Напрями удосконалення стратегічного управління промисловим підприємством
Продіус Ю.І., Лацина С.А., Богословова А.А.
Застосування управлінського консультування в практиці українських бізнес-організацій: стандартні помилки та шляхи їх вирішення
Седікова І.О., Удовиця О.Ф.
Технології управління персоналом на основі інноваційного підходу на підприємствах виноробної галузі
Старинець О.Г.
Алгоритм антикризового управління телекомунікаційними підприємствами
Сусіденко О.В.
Вибір інструментів фінансового моніторингу підприємств 
Ткачук В.О., Охремчук В.С., Синенко Н.В.
Аудиторська перевірка персоналу як напрям роботи служби управління персоналом на підприємстві
Трішкіна Н.І.
Формування системи бренд-орієнтованих інтегрованих маркетингових комунікацій підприємств готельного господарства
Фальченко О.О.
Соціальне партнерство в системі соціально-трудових відносин готельно-ресторанного господарства
Фісуненко П.А., Копайгородська І.Ю.
Стан та перспективи розвитку будівельної галузі України 
Шикіна О.В., Олійник Ю.В.
Тенденції розвитку малих готелів м. Одеси у сучасних умовах
Юрьева И.А.
Бизнес-этика управления знаниями в информационно-коммуникационном обеспечении управления организации


РОЗДІЛ 5. РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Лохман Н.В.
Морфологічний підхід до характеристики інноваційної інфраструктури
Павлов К.В.
Правові засади та нормативне забезпечення конкуренції на ринку житлової нерухомості
Самофатова В.А.
Створення агротуристичних кластерів як аспект брендингу сільських територій південного регіону


РОЗДІЛ 6. ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Гунько Л.А., Колганова І.Г.
Розвиток землеустрою в Україні
Клісіньскі Я.С., Мареха І.С.
Екоатрибутивний світогляд та ринково-економічні форми його конвертації


РОЗДІЛ 7. ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
Двуліт З.П., Кучинський М.М.
Модель комунікативних компетенцій як інструмент соціалізації управлінських кадрів
Макаренко Р.А., Ткаченко І.В.
Аналітичний огляд сучасного стану та наслідків міжнародної міграції українців


РОЗДІЛ 8. ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
Бабошина О.М.
Роль і місце бірж в умовах посилення світових глобалізаційних процесів
Баланюк М.В.
Теоретичні підходи до визначення сутності поняття «механізм розвитку підприємств банківського сектору»
Гаркуша Ю.О., Сполітак Є.Г.
Удосконалення процесу оцінки кредитного ризику в Україні
Гирба О.О.
Шляхи вдосконалення міжнародної логістики в Україні як передумови забезпечення фінансової стабільності економіки
Кобзева В.С.
Особливості банківського кредитування суб'єктів малого підприємництва в аграрній сфері
Маринюк Л.В.
Концепція модернізації та вдосконалення кредитної політики сучасного банку під час нестабільно кризових умов
Піддубна В.Г.
Бенчмаркинг як інноваційний інструмент забезпечення фінансової стійкості банків
Піменова М.М., Малоок І.А.
Видатки на охорону навколишнього природного середовища у контексті економічного розвитку держави
Романовська Ю.А., Урбанович В.А.
Страховий потенціал економічного розвитку
Торяник Ж.І., Кулініч Є.П.
Місце фінансової безпеки в системі економічної безпеки банку
Щербатих Д.В., Шпильовий Б.В.
Ризики в системі фінансової безпеки банків України


РОЗДІЛ 9. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ
Гайдаржийська О.М., Вишневська В.С.
Грошові кошти та касові розрахунки як об’єкт бухгалтерського обліку і контролю
Городиський М.П., Грабчук І.Л., Рабощук А.О.
Про особливості формування та подання електронної звітності в Україні
Данчевська І.Р.
Організаційні засади державного фінансового контролю в Україні
Ляхович Г.І.
Теоретичні концепції аутсорсингу в бухгалтерському обліку


РОЗДІЛ 10. СТАТИСТИКА
Тюха І.В., Савчук І.В.
Світові тенденції ринку безалкогольних напоїв


РОЗДІЛ 11. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
Синявська О.О., Самойленко В.В.
Порівняльний аналіз економіко-математичних методів оцінювання кредитоспроможності позичальника
Рибак С.О.
Сучасні підходи до оцінки бюджетної безпеки держави в умовах трансформації фінансових відносин