Випуск 50/2020


Титул

 

Зміст

 

РОЗДІЛ 1. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
Волошко Н.О., Шахова Ю.С.
Аналіз рівня продовольчого забезпечення
Kyfak Andriy, Glebova Diana
Impact of international investment position for the EU
Редько В.Є., Росошик Ю.С.
Міжнародний досвід популяризації велосипедного туризму
Чалюк Ю.О.
Цифрова конкурентоспроможність країн
Шендерова А.Р., Копич Р.І., Якубовський С.О.
Трансформація платіжного балансу і міжнародної інвестиційної позиції Китаю за 2016–2020

 

РОЗДІЛ 2. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
Абрамова М.В., Носирєв О.О., Мотрунич І.І.
Використання мультиплікативної моделі для прогнозування динаміки державного боргу з урахуванням впливу «сезонної компоненти»
Calugareanu Irina
Risk management and risks mitigation strategies for public-private project management
Нетудихата К.Л.
Інструменти структурно-інституційної трансформації національної інноваційної системи
Сергієнко В.І.
Використання системного підходу до управління інвестиційними процесами в аграрній сфері
Соколюк К.Ю., Мільчева В.В., Бондарчук Д.О.
Інвестування виноробної галузі України: стан та перспективи
Супрунчук В.В., Ткачук В.І.
Конкурентоспроможність аграрної продукції
Chornopyska Nataliya, Stasiuk Kateryna
Ukrainian railway infrastructure: stations closure effects

 

РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІКАТАУПРАВЛІННЯПІДПРИЄМСТВАМИ
Батченко Л.В., Гончар Л.О., Олексюк А.О.
Формування систем адміністрування витрат підприємства: системно-структурний підхід
Борисенко О.С., Фісун Ю.В., Ткаченко А.Я.
Інструменти маркетингових інтернет-комунікацій як складник механізму управління комунікаційним середовищем підприємства
Галайда Т.О., Горошко Д.В.
Грейдування у моделях мотивації праці персоналу торговельних підприємств
Галасюк С.С., Мартинова Н.С.
Моніторинг розвитку ділового туризму у світі
Голіцин А.М., Омельчишина О.В.
Теоретичні аспекти можливостей використання соціальних мереж на підприємстві
Дивнич О.Д.
Особливості формування виробничої програми сільськогосподарського підприємства
Івашко Л.М., Мошан А.Т.
Раціональне застосування стандартного програмного забезпечення під час розв’язання задач управління
Коломицева О.В., Васильченко Л.С., Бурцева Т.І.
Управління маркетинговими ризиками підприємств ритейлу
Майборода Г.О.
Фактори макросередовища та їх вплив на діяльність хлібопекарських підприємств
Маковоз О.С., Гайдук Г.О.
Креативність потенціалу людських ресурсів як фактор інноваційного розвитку економіки
Мендела І.Я., Катренич Ю.С.
Фуд-агрегатори на ринку ресторанного бізнесу
Невмержицька С.М., Цалко Т.Р.
Оптимізація системи операційного менеджменту на підприємствах іт-зв’язку як інструмент посилення конкурентоздатності
Обіход С.В., Ткачук В.О., Омельчук О.М.
Особливості управління персоналом в електронній комерції
Павлов О.І., Дідух С.М., Кушнір О.І.
Світоглядні засади інклюзивного розвитку агропродовольчих холдингів
Пушка О.С., Абрамова А.Г., Мирошник Ю.А.
Сучасні напрями розвитку креативних готелів та барів в Україні
Руссіян О.А.
Сталий розвиток промислового підприємства в умовах цифровізації економіки: зарубіжний досвід
Соколова Г.Б.
Напрями вдосконалення підходів до оцінювання економічної культури персоналу підприємства
Сотніков Ю.М., Бутенко А.А.
Маркетингові дослідження як інструмент визначення інвестиційної привабливості підприємств
Ткачук Г.Ю., Бужимська К.О.
Розвиток техніко-технологічного складника економічної безпеки сільськогосподарських підприємств
Хадарцев О.В.
Бізнес-модель як концептуальний базис сутності посередництва на товарному ринку
Хаустова К.М., Бойко В.С.
Особливості інноваційного менеджменту підприємств готельного бізнесу
Шевченко-Перепьолкіна Р.І.
Малі підприємства у сфері готельно-туристичного бізнесу: вплив коронавірусу
Шикіна О.В., Гончаренко Я.Є., Ремігайло І.Ю.
Шляхи розвитку ділового туризму у період пандемії
Шіковець К.О., Квіта Г.М., Шинкаренко А.Ю.
Бізнес-аналіз ринку IT-технологій України
Шпортько Г.Ю., Савич Е.С.
Дослідження впливу стимулювання трудової діяльності персоналу на ефективність діяльності підприємства
Шульженко І.В., Павлик Л.Л., Алейнікова В.С.
Управління онлайн-репутацією сучасного підприємства

 

РОЗДІЛ 4. ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
Холодницька А.В., Кирієнко Є.М.
Вплив демографічних та міграційних процесів на управління трудовими ресурсами в Україні

 

РОЗДІЛ 5. ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
Грубляк О.М., Жаворонок А.В., Холявко Н.І.
Оцінка рівня боргової безпеки як складової частини фінансової безпеки держави
Куряча Н.В., Лігерко Ю.В.
Сучасний стан розвитку ринку особистого страхування в Україні

 

РОЗДІЛ 6. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ
Бабінська С.Я.
Роль бухгалтерської інформації та джерела її отримання у процесі фінансово-господарської діяльності підприємства
Гаркуша С.А.
Електронний документообіг: переваги та недоліки впровадження
Жадан Т.А., Мелень О.В.
Ризик-орієнтований підхід до організації системи внутрішнього контролю в готельно-ресторанному бізнесі
Новіцька В.Є., Артюх О.В.
Проблемні питання нарахування амортизації у підсистемах обліку
Поліщук О.М., Бобко В.В., Мельник В.В.
Обліково-аналітичне забезпечення розрахунків із дебіторами
Сидоренко О.О.
Особливості визнання інвестиційної нерухомості в банках України відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності
Шейгус М.І., Шевчук С.В.
ОСББ як інструмент ефективного використання спільного майна та надання послуг: аспекти організації обліково-контрольного забезпечення
Гавкалова Н.Л., Золенко А.С.
Інноваційна активність праці в контексті підвищення якості вищої освіти
Янчук С.В.
Фінансування соціального житла як напрямок державної фінансової політики