Випуск 24/2018

 

Титул

 

Зміст

 

РОЗДІЛ 1. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
Бормотова М.В., Залещук В.І.
Україна в рейтингу глобальної конкурентоспроможності
Брензович К.С., Немеш Є.П.
Міграція молоді у глобальних процесах переміщення населення
Заяц В.В.
Вільна торгівля: особливості декларування країни походження товару
Можайкіна Н.В., Рудь Д.В.
Особливості сучасного етапу глобалізації
Попель С.А.
Митні правила зарубіжних країн щодо ввезення транспортних засобів громадянами
Черномаз К.Г., Кусий Т.В.
Особливості формування міжнародного бізнесу під впливом процесів транснаціоналізації

 

РОЗДІЛ 2. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
Борисова С.Є., Балашова О.В.
Формування оптимізаційної моделі розвитку конкурентних переваг регіону в процесі інтеграції суб’єктів підприємництва до світового ринку капіталу
Гаража О.П.
Модель державного регулювання земельно-оціночного процесу земель сільськогосподарського призначення
Небилиця В.С., Новикова І.В.
Місце України в міжнародних економічних рейтингах за показниками інноваційної активності
Пішеніна К.К.
Визначення концептуальних напрямів секторальної конвергенції освітньої системи та бізнес-структур
Хрустальова В.В., Ференц С.І.
Основні теоретичні підходи до визначення сутності та регулювання природно-монопольних галузей

 

РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Авдієнко А.Є., Ізюмцева Н.В.
Факторний аналіз впливу кількісних та якісних факторів на функціонування корпоративної культури персоналу підприємства
Антошкін В.К.
Інструменти управління розвитком та підвищенням рівня соціально-економічної безпеки в менеджменті суб’єктів агробізнесу
Ареф’єва О.В., Вовк О.М., Соборайчук Т.Ю.
Управління ефективністю використання виробничого потенціалу транспортного підприємства
Бабич Д.В., Проскуріна Т.В., Маковій Д.Д.
Удосконалення організаційної структури управління як важливий механізм управління сучасним підприємством
Бабич Д.В., Проскуріна Т.В., Помазан В.О.
Інформаційний менеджмент як інноваційна діяльність в системі управління підприємством
Бабич Д.В., Шаталов В.В.
Теоретичні аспекти кризових явищ в системі управління підприємством
Багорка М.О., Козинець А.В.
Формування комплексу маркетингу на сільськогосподарському підприємстві
Безугла Л.С., Пороходніченко К.Р.
Формування маркетингової збутової політики підприємства
Бреус С.В., Семченко Є.О.
Методи та моделі прийняття управлінських рішень
Брюшкова Н.О., Гемаєв А.Б.
Адаптивне управління фінансовими результатами діяльності підприємств сфери обслуговування
Віннікова І.І., Марчук С.В.
Управління корупційними ризиками в діяльності організацій малого та середнього бізнесу
Гарькава В.Ф., Гончар В.В.
Шляхи вдосконалення обліку готової продукції на підприємстві
Гудзь О.І., Мусійовська О.Б.
Оцінювання рівня розвитку підприємства (на прикладі ПРАТ «Львівський жиркомбінат»)
Дорошенко Д.О., Семенюк В.С., Губаренко Л.М.
Методичні положення факторного аналізу матеріаломісткості металургійної продукції
Єрмоленко О.А., Долженко К.В.
Визначення організаційних складників систем корпоративного управління в сучасних умовах
Єфименко М.О., Ізюмцева Н.В.
Роль лідерства в системі управління персоналом на підприємстві
Забаштанська Т.В., Рогова Д.Г.
Концептуальні засади розроблення маркетингової політики у сфері послуг
Захарчин Г.М., Любомудрова Н.П.
Ментальність і сучасні інструменти маркетингу
Ільченко Т.В., Улановська А.В.
Процес формування екологічного маркетингу на аграрному підприємстві
Ковальчук В.Г., Скурат А.І.
Роль менеджменту підприємства у зниженні виробничих витрат
Крикіна К.А.
Вплив психологічних факторів на прийняття рішень в умовах невизначеності та ризику
Куцик В.І., Кліпкова О.І.
Значення підприємств торгівлі у процесі комерціалізації обʼєктів інтелектуальної власності
Мороз О.В., Різник Ю.М.
Визначення споживчих переваг в залежності від застосування стандартів якості мясопереробних підприємств
Мосій О.Б.
Впровадження електронного урядування у діяльності органів місцевого самоврядування
Назаренко І.Л., Порхун А.О.
Методика оцінки інноваційного потенціалу рейкозварювального поїзда
Нездоймінов С.Г., Гонцова В.В.
Формування корпоративної культури туристичного підприємства
Панкова Т.Г., Макарова В.В.
Особливості управління маркетинговим комплексом сільськогосподарських підприємств
Пеняк Ю.С., Данильчук І.В.
Механізм управління дебіторською заборгованістю підприємств
Попова Ю.М., Брега В.Я., Савченко А.В.
Логістичний центр як спосіб підвищення ефективності транспортного підприємства
Попова Ю.М., Голодняк Д.В., Гайовий П.О.
Логістика пасажирських перевезень: теорія та практика
Ситник Й.С.
Комунікаційно-технологічні перетворення у функціонуванні підприємств України
Смоловик Р.Ф., Линник О.І., Артеменко Н.В.
Сучасне устаткування та ефективний менеджмент – запорука якісної роботи закладів готельного та ресторанного господарства
Стригуль Л.С., Мелень О.В., Побережна Н.М.
Застосування методів діагностики банкрутства під час оцінювання стану та перспектив розвитку підприємств готельно-ресторанного бізнесу в Україні
Судакова О.І., Мазур І.Б., Седлецька Д.В.
Логістична система підприємства як організаційна основа підвищення його економічної безпеки
Тюріна Д.М., Свідерський В.П., Афанасенко М.О.
Стратегічне планування як інструмент ефективної діяльності підприємства
Фіщук Н.Ю., Михальчишина Л.Г.
Діагностика банкрутства у системі антикризового моніторингу на підприємствах АПК
Харун О.А., Матюх І.А.
Кодекс корпоративної етики як один із чинників формування іміджу підприємства
Штангрет А.М., Штангрет І.А.
Автомобільний транспорт України: методичні засади забезпечення економічної безпеки підприємств
Якименко-Терещенко Н.В.
Оцінка конкурентоспроможності підприємств готельно-ресторанного бізнесу під час складання бізнес-плану

 

РОЗДІЛ 4. РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Романко О.П.
Опорна характеристика політики підвищення конкурентоспроможності регіону
Сойма С.Ю.
Засади вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності Закарпатської області

 

РОЗДІЛ 5. ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Химинець В.В.
Розроблення моделей «синьої» економіки на прикладі Закарпатської області

 

РОЗДІЛ 6. ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
Янкевич Р.А.
Вирішення демографічних проблем в Україні

 

РОЗДІЛ 7. ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
Аврамчук Л.А., Дзюменко О.О.
Сучасні проблеми кредитування аграрних товаровиробників
Білявська А.Ю.
Оцінка перспектив та ефективності ринку державних внутрішніх запозичень
Бормотова М.В., Олійник Я.В.
Функції позичкового відсотка
Глухова В.І., Петров І.В., Гомулко Н.В.
Аналіз стану страхування майна в Україні
Малахова О.Л., Клімович Р.А.
Ідентифікація системно важливих банків як основа стабільності банківської системи
Петрушка О.В.
До питання визначення ефективності управління системою загальнообов’язкового соціального страхування в Україні
Савчук С.В., Коломийчук Н.М.
Теоретичні аспекти громадського контролю
Стасюк А.В., Сосенкова К.Р., Заволока Л.О.
Аналіз валютного ринку 2015–2017 рр.: проблеми та перспективи розвитку
Татарин Н.Б., Негода І.І.
Бюджетування в Україні: становлення та перспективи розвитку
Чубка О.М., Ярошевич Н.Б., Познякова О.І.
Проблеми використання ринкового підходу до оцінки вартості підприємства в Україні
Шалигіна І.В., Здоровцов Ю.О.
Сутність та управління капіталом державного підприємства лісової галузі
Шевчук С.В., Тимчак І.С.
Електронні гроші та криптовалюта, про яку всі знають, але не бачать
Шкварчук Л.О., Слав’юк Р.А., Карпенко А.О.
Валютний ринок України: причини та наслідки дисбалансів

 

РОЗДІЛ 8. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ
Гуріна Н.В., Блищик Л.В.
Вплив професійного судження бухгалтера на якість фінансової звітності підприємства
Довжик О.О., Дермельова Є.Ю.
Особливості проведення аудиту товарів
Калюжна К.Ю., Линник О.І.
Деякі аспекти складання звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) за П(С)БО та МСФЗ
Кравченко О.В., Біжовець А.В.
Особливості класифікації та визнання доходів і витрат бюджетних установ за міжнародними та національними положеннями бухгалтерського обліку
Максименко І.Я., Худзик С.С.
Ринок злиття та поглинання: основні етапи угоди та перспективи розвитку в Україні
Мельник М.Ф., Нікульникова Т.Г.
Методичні засади обліку та аудиту інвестиційної нерухомості 
Поліщук І.Р., Хоменко Г.Ю.
Аналіз фінансової стійкості: методичний підхід
Харченко І.М., Овчарова Н.В.
Соціальна звітність у системі обліково-аналітичного забезпечення менеджменту
Чайка Т.Ю., Побережна Н.М., Александрова В.О.
Розрахунок за фінансовою звітністю НП(С)БО України показників фінансової логістики, пов'язаних з управлінням дебіторською та кредиторською заборгованістю (на прикладі підприємств готельно-ресторанного бізнесу)

 

РОЗДІЛ 9. РЕЦЕНЗУВАННЯ
Лисяк Л.В.
Рецензія на монографію Раделицького Юрія Орестовича «Місцеві бюджети в умовах поглиблення фінансової децентралізації в Україні»