Випуск 49/2020


Титул

 

Зміст

 

РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ
Микитась В.В., Світлична П.Л.
Багатовимірна бідність: сутність та шляхи її подолання
Павлюк Т.І.
Роль держави у становленні ринкових відносин

 

РОЗДІЛ 2. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
Галькевич М.В.
Формування конкурентних переваг транспортної галузі: світовий досвід
Касенкова К.В.
Організації з маркетингу дестинацій як інструмент розвитку територій
Приходько І.В., Дацишин Д.Н.
Інвестиційний клімат України в контексті зовнішньоекономічної діяльності
Тур О.В.
Світовий досвід законодавчого забезпечення та державної підтримки малого бізнесу

 

РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
Андрющенко О.Б.
Інструментарій поведінкових наук як основа формування механізму управління якістю життя населення
Kis Halyna, Haliuk Iryna
Directions of improvement of state anti-crisis regulation system in Ukraine
Підгірна В.Н., Ємчук Т.В.
Перспективи розвитку ринку туристичних послуг України в умовах трансформаційних змін
Рахман М.С., Крятова А.С.
Проблеми підвищення конкурентоспроможності українських підприємств на зовнішньому ринку
Frasyniuk Tatyana, Levinska Tetyana
Trends in the formation of systemic security of the maritime transport industry state
Чалюк Ю.О.
Pest-аналіз причин міграції населення України до країн Євросоюзу

 

РОЗДІЛ 4. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Аванесова Н.Е., Бойко Я.С., Сергієнко Ю.І.
Економічна безпека підприємства: сутність і фактори
Аніщенко Л.О., Каут О.В., Дунайчук С.М.
Використання персоналу як об’єкт реінжинірингу під час удосконалення системи ризик-менеджменту логістичної системи промислових підприємств
Бавіна Г.І., Леміш К.М., Швачко В.А.
Механізм рекламного менеджменту на підприємствах туристичної сфери
Богоявленська Ю.В., Свірко С.В., Бережницький Д.Ю.
Забезпечення гнучкості прийняття управлінських рішень та цифровізації управління на інноваційних підприємствах і стартапах
Боковець В.В., Ласий Т.П.
Комунікаційні механізми формування позитивного іміджу органів публічного управління
Бондаренко С.М., Гладуш А.О.
Оцінка конкурентоспроможності закладів охорони здоров’я
Власенко В.В., Порфіренко В.І., Гребельник М.М.
Суть та види конкурентних переваг підприємства
Євтушенко В.А., Мангушев Д.В., Васильченко Д.М.
Дослідження цінової політики АТ «КБ «ПриватБанк» на продукти роздрібного бізнесу
Мельник Л.М., Грабчук І.Ф.
Зростання конкурентоспроможності фермерських господарств
Наливайко Т.Л.
Формалізація процесу адаптивного управління персоналом
Писаренко С.В., Сень О.В., Бурик В.В.
Формування стратегії розвитку підприємницької діяльності фірми
Терещенко І.О., Яснолоб І.О., Сердюк Р.Є.
Адміністрування маркетингової діяльності виробників органічної продукції під час реалізації стратегії еко-інноваційного розвитку
Харчук В.Ю.
Види і класифікація систем гармонійного розвитку суб’єктів господарювання
Шевченко-Перепьолкіна Р.І.
Шляхи розвитку малого бізнесу в умовах COVID-19
Шитікова Т.В., Мілашовська О.І.
Геопросторове моделювання економічної привабливості підприємств розміщення (на прикладі міста Мукачево)
Шіковець К.О., Квіта Г.М., Шелест В.Ю.
Моделювання динаміки економічного розвитку малих аграрних підприємств
Жаворонок А.В., Марич А.В.
Управління фінансовими ризиками як складова фінансової безпеки підприємств

 

РОЗДІЛ 5. РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Голод А.П., Никига О.В.
Структура факторів розвитку гастрономічного туризму
Гринчишин І.М., Бас-Юрчишин М.А.
Закономірності соціально-економічного розвитку територіальних громад та територій Львівської області
Ляшенко В.І., Трушкіна Н.В., Шевченко А.І.
Теоретичні підходи до визначення поняття «транспортна інфраструктура економічного району»
Моргачов І.В., Овчаренко Є.І., Маслош О.В.
Регіональні інвестиційні фонди як фонди національного (регіонального) добробуту
Огієнко А.В.
Вибір стратегії управління ризиками під час проведення подієвих заходів
Радіонова О.М., Горбачова А.А.
Аналіз історико-культурних об’єктів м. Харкова як фактору розвитку міського туризму
Cвітлична В.Ю., Тонкошкур М.В., Кравцова С.В.
Туризм під час пандемії: стан та перспективи розвитку
Топалова І.А.
Соціально-економічний розвиток регіонів: закономірності та створення умов для їхнього саморозвитку
Черничко С.Ф., Герц М.М., Шлапак М.О.
Фінансові інструменти стимулювання соціально-економічного розвитку територіальної громади

 

РОЗДІЛ 6. ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Арестов С.В., Бунякова Ю.Я., Попова М.О.
Механізм стимулювання розвитку екологічно безпечного туризму
Дугієнко Н.О., Колобердянко І.І., Пріц К.А.
Тенденції та проблеми сільськогосподарського землекористування в Україні
Кобзар О.М.
Система показників оцінювання змін екосистемних активів територіальних громад від негативного впливу твердих побутових відходів та заходів щодо його зменшення

 

РОЗДІЛ 7. ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
Однорог М.А., Шуст О.А., Понедільчук Т.В.
Економіка праці і соціально-трудові відносини в контексті оцінки економіки виробничої інфраструктури
Павленко В.С.
Особливості підготовки та працевлаштування фахівців туристичної індустрії
Юрківський О.Й., Свідерська Д.І., Савицька Ю.В.
Економіка управління трудовими ресурсами на підприємстві

 

РОЗДІЛ 8. ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
Капелюшна Т.В., Дименко Р.А., Пильнова В.П.
Новації оподаткування підприємницької діяльності
Крухмаль О.В., Темченко А.Р.
Проблемна заборгованість у банківській системі України: оцінка чинників впливу
Куряча Н.В., Маєр В.Д.
Тенденції валютного регулювання міжнародних резервів в Україні
Легкоступ І.І., Мартинюк А.Ю.
Монетарна політика України в системі макроекономічного регулювання: завдання та інструменти
Онищенко Ю.І.
Підходи до формування концепції бізнес-моделі та напрями їх застосування у банках
Петик М.І., Батенчук М.-С.Ю.
Оцінка кредитно-інвестиційної діяльності банків в Україні
Стащук О.В., Шептицька Л.Р., Крижанівський С.О.
Особливості формування прибутку на підприємстві
Чумак В.Д., Безкровний О.В.
Оподаткування особистих селянських господарств: сучасні реалії та перспективи розвитку
Ярмак О.В., Махортов Д.В.
Економічна сутність поняття активів та пасивів підприємства
Морозова (Селіверстова) Л.С., Трухан Д.О.
Сучасні тенденції розвитку пенсійного страхування в Україні

 

РОЗДІЛ 9. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ
Єрмолаєва М.В., Гелей І.В.
Теоретичні та практичні аспекти обліку розрахунків за орендою земельних паїв та відображення їх у звітності
Макурін А.А.
Легалізація криптовалюти та відображення в обліку цифрових активів
Панасюк О.В., Ливацька Я.А.
Удосконалення аналізу складу та структури капіталу на прикладі ПрАТ «Одеський коньячний завод»
Temchyshyna Yuliia, Koba Olha
Aspects of value added formation management at a modern industrial enterprise
Чернецька О.В., Дубина О.Л., Чепець О.Г.
Облікове забезпечення процесу надання послуг в автотранспортних підприємствах

 

РОЗДІЛ 10. СТАТИСТИКА
Кушнір О.К., Чаплінський В.Р.
Використання критерію Вальда-Вольфовиця для економічних задач
Сьомченко В.В., Зачепило Д.А., Корохова М.С.
Аналіз впливу інвестицій на ВВП України

 

РОЗДІЛ 11. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
Гриценко К.Г.
Шляхи забезпечення стійкості фінансового кіберпростору
Симоненко О.І.
Моделювання розвитку аграрного виробництва
Ющенко Н.Л.
Сітьові графіки в оперативному управлінні комплексом робіт з реконструкції теплових мереж