Випуск 23/2018

 

Титул

 

Зміст

 

РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ
Загурський О.М., Загурська Ю.С.
Організаційні інновації в аграрному секторі економіки

 

РОЗДІЛ 2. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
Антоненко К.В., Мануйленко В.
Аналіз ефективності міжнародних стартапів
Рахман М.С., Кравченко А.Г.
Аналіз міжнародних торгових відносин між Україною та Канадою
Сардак С.Е. , Пахалюк Т.О.
Проблеми навколишнього середовища в сучасних міжнародних економічних відносинах

 

РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
Братюк В.П., Меденці І.І.
Аналіз сучасного стану ринку майнового страхування в Україні
Гурбик Ю.Ю., Біляєв С.С., Сальнікова М.В.
Державне регулювання зайнятості населення в Україні: теоретико-методологічний аспект
Зоріна О.І., Нескуба Т.В.
Формування бренду як складової конкурентоспроможності підприємства
Кононова І.В.
Підходи до управління розвитком національної економіки як соціально-економічної системи
Ляховська О.В.
Аналіз сучасного стану розвитку хімічної промисловості України
Машлій Г.Б.
Дослідження основних проблем публічного управління регіональним розвитком України на сучасному етапі
Паламаренко Я.В.
Венчурне інвестування як орієнтир інноваційного розвитку підприємств АПК України
Панченко Н.Г.
Корпоративне управління розвитком соціальної відповідальності ПАТ «Українська залізниця»
Шпарик Я.Я.
До питання відтворення землі як чинника виробництва

 

РОЗДІЛ 4. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Хоменко І.О., Бабаченко Л.В.
Взаємозв`язок маркетингової та логістичної діяльності на підприємстві
Григор’єва В.В.
Організаційні аспекти формування системи управління витратами підприємств
Дергачова Г.М.
Нівелювання загроз в контексті забезпечення економічної безпеки вітчизняних малих підприємств
Компанець К.А., Бондаренко В.А., Діденко Ю.І.
Аналіз інвестиційного клімату України
Кульганік О.М.
Напрями оцінки калькулювання собівартості робіт, послуг підприємства
Макаренко Н.О., Лобода Д.С.
Інструменти побудови та розвитку системи управління маркетинговою діяльністю аграрних підприємств
Муштай В.А., Горян Я.С.
Організація раціональної системи розподілу сільськогосподарської продукції
Муштай В.А., Іваницький О.E.
Індивідуалізація продуктів як напрям продуктової інноваційної стратегії банку
Осташова В.О., Шульга Ю.В., Рубель А.В.
Корпоративна культура спілкування та документообігу на підприємстві
Пеняк Ю.С.
Методи оцінки конкурентоспроможності підприємства
Поршакова А.Н., Семенова Ю.К., Федотова Е.Р.
Развитие института кадастровых инженеров в Пензенской области
Сазонова Т.О., Сиротюк А.П. , Вигівська І.А.
Управління конфліктами як складник стратегії управління поведінкою персоналу
Серединська В.М., Загородна О.М., Панасюк В.М.
Ключові показники ефективності як інструмент реалізації багатовекторної політики управління бізнесом
Стец І.І.
Процесний підхід до управління як інструмент підвищення ефективності діяльності підприємства
Федорова В.А., Коваленко Д.В.
Сущность синергизма набора отдельных видов бизнеса АТП
Шпильова В.О., Тен С.А.
Тенденції та перспективи розвитку ринку консалтингових послуг в Україні
Шумкова О.В., Бондарєв В.О.
Особливості проведення оцінки конкурентоспроможності продукції сільськогосподарських підприємств

 

РОЗДІЛ 5. РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Гаркавий В.В.
Стан і перспективи розвитку рослинництва Дніпропетровської області
Лохман Н.В.
Визначення інноваційного статусу регіонів на прикладі підприємств туристичної галузі України
Халилов А.Э.
Механизм управления в теории принятия решений в производственной системе страны

 

РОЗДІЛ 6. ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Семенова Т.В., Кербікова А.С.
Діагностика екологічного стану України
Шеянкина Г.С., Смирнова Ю.О.
Влияние экологических факторов на стоимость недвижимости

 

РОЗДІЛ 7. ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
Брік С.В., Фролов О.О.
Вдосконалення системи оплати праці на підприємстві шляхом запровадження системи грейдів
Гнилянська Л.Й., Кохан М.О.
Особливості державного регулювання інноваційної діяльності суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я України
Довбенко Т.О., Довбенко В.С., Прокопчук Н.М.
Безпека праці у фінансових установах
Долгушева Е.К., Смирнова Ю.О.
Анализ влияния местоположения на рыночную стоимость объекта недвижимости (на примере г. Заречный Пензенской области)
Мантур-Чубата О.С., Сайко А.М.
Особливості управління конфліктами в трудовому колективі
Мовилэ И.В.
Трудовая миграция и ее влияние на конкурентоспособность рынка рабочей силы
Тарасюк Г.М., Василенко Н.В.
Європейська модель корпоративної соціальної відповідальності в Україні: механізм реалізації та адаптація
Хандій О.О., Зеленська В.В., Федоренко С.О.
Вплив соціальних ризиків на соціальні ресурси країни

 

РОЗДІЛ 8. ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
Белянко Л.Л.
Алгоритм стрес-тестування кредитного ризику у банках
Боровик П.М., Бечко В.П., Бурковецька А.В.
Перспективи використання служби контролінгу в системі управління переробними підприємствами
Владика Ю.П.
Можливості та умови залучення фінансових ресурсів на ринку недержавного пенсійного забезпечення України
Гірняк В.В., Євтух Л.Б.
Зарубіжний досвід організації маркетингової діяльності у процесі продажу банківських продуктів
Єрьоміна М.О., Криворученко O.A., Кожемякіна О.В.
Управління фінансовими ресурсами на підприємствах залізничного транспорту України
Коверза В.С.
Роль трансформації банківських ресурсів в економічному зростанні країни
Ліснічук О.А., Фадєєва О.В.
Система показників використання фінансового потенціалу підприємства
Марченко А.А.
Сучасні тенденції управління витратами банківської установи
Татарин Н.Б., Потимко Н.Р.
Проблематика фінансування закладів вищої освіти
Хижняк Ю.О.
Методичний підхід до оцінки рівня фінансової безпеки підприємства
Шаповал Л.П., Іванова А.П.
Ризик-менеджмент як складник антикризового управління страховими компаніями
Шевчук С.В., Зайцева А.Д.
Моделювання облікової політики для цілей оподаткування прибутку

 

РОЗДІЛ 9. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ
Бєляєва Л.А.
Причини виникнення та методи повернення дебіторської заборгованості у сучасних умовах господарювання
Гарькава В.Ф., Михайлова І.М.
Шляхи вдосконалення бухгалтерського обліку та аналізу фінансових результатів на КП «Миколаївська обласна друкарня»
Гевлич Л.Л., Крайня Ю.С.
Обліково-аналітичне забезпечення операцій з основними засобами у системі управління підприємством
Романів С.Р. , Будник Л.А., Саченко С.І.
Судово-економічна експертиза в Україні: її економічна суть та кадрове забезпечення
Серпенінова Ю.С. , Лінська А.С.
Проблемні аспекти ідентифікації та облікового відображення логістичних витрат

 

РОЗДІЛ 10. СТАТИСТИКА
Рахман М.С., Білоконь В.О.
Вплив структурних зрушень показників ринку роздрібної торгівлі України

 

РОЗДІЛ 11. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
Волошин В.С.
Застосування інформаційних систем у лісовому секторі економіки України
Головій Ю.А.
Моделювання оцінювання ризиків у страхуванні на основі інтервальної математики
Горбачук В.М., Дунаєвський М.С., Скороход Д.А.
Моделювання фінансових криз

 

РОЗДІЛ 12. СТРАТЕГІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
Ткаченко А.М.

Підвищення конкурентоспроможності перевезень морським транспортом в Україні
Подольчак Н.Ю., Карковська В.Я.
Організаційне забезпечення управлінської діяльності персоналу підприємства
Коваленко А.О.
Екологічна модернізація як складова сталого розвитку
Мужев О.О.
Шляхи впровадження інноваційно-інвестиційного простору національної економіки в межах реалізації митної політики

 

РОЗДІЛ 13. РЕЦЕНЗУВАННЯ
Мних О.Б.
Рецензія на монографію «Стійкий розвиток підприємств у міжнародному економічному просторі»