Випуск 39/2020

 

Титул

 

Зміст

 

РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ
Єлісєєва Л.В.

Взаємозв'язок соціального капіталу та економічної децентралізації в умовах інформаційно-мережевої економіки
Краус Н.М., Краус К.М., Осецький В.Л.
Інститут власності та довіри в національній економіці: пріоритизація, імпульси розвитку та кристалізація обрисів
Полуяктова О.В., Матюк Т.В.
Людський капітал як чинник інституціональної трансформації економіки

 

РОЗДІЛ 2. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
Боярчук А.І.
Країнознавче бачення міжнародних перевезень у наукових дослідженнях міжнародного бізнесу
Грабар М.В.
Інформаційні системи та технології на туристичному ринку: сучасність та перспективи
Кобилянська А.В.
Макроекономічні аспекти функціонування мегарегіональних об’єднань та глобальні мережі створення вартості
Melnyk Tetiana, Pugachevska Kateryna
Determinants of enhancing export orientation of Ukraine’s services sector
Наумов М.С.
Вплив зовнішньоекономічної діяльності на подолання диспропорційності розвитку регіонів
Шикіна О.В., Лисецька К.В.
Аналіз тенденцій міжнародної готельної індустрії

 

РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
Кушніренко О.М.
Проблеми і перспективи розвитку ринку 3d-технологій в Україні
Левченко Я.С.
Государственно-частное партнерство: мировой опыт и перспективы внедрения в проекты мостостроения Украины
Ляховська О.В.
Сучасні тенденції виробництва та переробки м’яса в Україні
Мізюк С.Г., Морозова М.А.
Дослідження структури зовнішньої торгівлі України та її стратегічні пріоритети
Петрина М.Ю., Кочкодан В.Б.
Особливості реалізації інноваційного потенціалу технопарків провідних країн світу
Печенюк А.П.
Оцінка нематеріальних туристичних ресурсів сільських громад
Рейкін В.С., Макара О.В.
Консалтинг в Україні: оцінка стану та тенденції розвитку
Сергієнко О.А., Гапоненко О.Є.
Аналіз факторного простору показників ефективності логістичної діяльності за глобальними рейтинговими оцінками країн світу

 

РОЗДІЛ 4. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Авраменко О.В.
Нечіткі когнітивні карти як засіб моделювання системи логістичного обслуговування підприємства
Баценко Л.М., Галенін Р.В., Стеценко Я.Е.
Збалансованість винагороди та покарання в системі управління мотивацією на підприємстві
Богінська Л.О.
Визначення стратегії розвитку будівельного підприємства
Бреус С.В., Сугоняко І.І.
Оцінювання конкурентоспроможності закладу вищої освіти у контексті управління нею
Бужимська К.О., Гойхман М.В.
Розвиток підприємництва у сфері послуг населенню
Бурлан С.А., Каткова Н.В., Циганова О.С.
Загальні тенденції розвитку підприємств машинобудування України
Вовк О.М., Панчошна Т.М., Сірівля Т.О.
Формування кадрового потенціалу авіапідприємства: структурний підхід
Глухова В.І., Кравченко Х.В.
Вплив державної фінансової політики на діяльність сільськогосподарських підприємств
Дмитрук О.В.
Формування комплексу маркетингу як актуальна проблема медичних неприбуткових підприємств
Дуляба Н.І., Озарчук К.С.
Особливості формування системи управління персоналом підприємств у сучасних умовах
Єрфорт І.Ю., Єрфорт Ю.О.
Удосконалення ціноутворення в системі бізнес-процесів підприємства
Зубков С.О.
Міждисциплінарні методологічні підходи до дослідження процесів управління підприємствами сфери харчування
Котовська І.В., Юрик Н.Є.
Дослідження етапів стратегічного планування в контексті управління діяльністю підприємств
Лащик І.І., Віблий П.І., Бондаренко Л.П.
Дослідження доцільності інвестування в нерухомість в Україні: проблеми та перспективи розвитку
Маковоз О.С.
Формування системи управління економічним потенціалом як стратегія підвищення конкурентоспроможності підприємства
Олійничук О.І.
Технологія діяльності аналітиків із питань економічної безпеки підприємства
Plakhotnik Olena
Development of financial monitoring principles for investment projects in the system of transformative changes of industrial enterprise
Полковниченко С.О., Гурський В.А., Хомєнок М.В.
Особливості реалізації комплексу маркетингу у сфері спорту
Рожко Н.Я.
Розвиток ринку овочів та фруктів на засадах симбіозу конфронтації та кооперації
Савченко О.Р.
Господарські звʼязки підприємства
Сакун Л.М., Дорожкіна Г.М., Ткач О.Ю.
Шляхи реалізації маркетингових стратегій машинобудівних підприємств
Селезньова Г.О., Іпполітова І.Я.
Ефективність системи управління підприємством
Слободянюк Н.О., Шокер Р.І.
Управління ресурсним потенціалом у контексті механізму фінансової безпеки підприємства
Сухачова О.О.
Концептуальний підхід до якості та ефективності управлінських рішень
Черкашина А.О., Головко О.Г.
Шляхи поліпшення фінансового стану підприємства
Шіковець К.О., Квіта Г.М., Безсмертна Ю.С.
План-фактний бізнес-аналіз у середовищі Microsoft Power Bi

 

РОЗДІЛ 5. РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Аверкина М.Ф., Октисюк Є.В.
Моделювання кредитоспроможності клієнта
Федоренко О.О., Коваленко Н.В.
Інвестиційна привабливість регіонів України

 

РОЗДІЛ 6. ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Ковалевська І.М., Тарасова В.В.
Сертифікація пляжного рекреаційного господарства за програмою Blue Flag
Ковальчук С.Я., Лукіяненко Р.О.
Циркулярні бізнес-моделі в агропродовольчій сфері


РОЗДІЛ 7. ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
Капітанець C.В.
Соціальний капітал як важливий ресурс розвитку держави
Лункіна Т.І.
Соціальне підприємництво в Україні як сучасний тренд розвитку: особливості, фінансові аспекти
Тараєвська Л.С.
Інфраструктурні елементи ринку праці України
Тернопільська В.І., Бакуліна О.С.
Управління соціальними проєктами: формування цілей та доцільності їх реалізації

 

РОЗДІЛ 8. ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
Антоненко В.М.
Сучасні вимоги до ідентифікації сутності фінансового потенціалу підприємства
Антонюк О.І.
Інструменти макропруденційної політики та їх використання в Україні
Квасницька Р.С., Дячук Д.І.
Змістова парадигма та сучасні тенденції розвитку банківських інновацій в Україні
Кузнєцов А.М., Деркач Ю.Б.
Регулювання платіжного ринку України
Легкоступ І.І., Андрюк А.М.
Бюджетна децентралізація в Україні: необхідність, результати та перспективи
Мусієнко В.О., Зінченко М.Е.
Фінансовий інжиніринг – генератор фінансових інновацій
Руда О.Л.
Дистанційне обслуговування в банківській системі
Савастєєва О.М.
Вектори трансформації повноважень казначейства в сучасних умовах виконання місцевих бюджетів

 

РОЗДІЛ 9. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ
Бражнікова Л.М., Гарна С.О., Шнурко А.М.
Особливості формування системи електронної звітності на підприємствах України
Брік С.В.
Перерахунок ПДВ за 2019 рік: податковий аудит та бухгалтерський облік
Гаркуша С.А.
Запровадження управлінської звітності в системі управлінського обліку на підприємстві
Гевлич Л.Л., Калачик А.В.
Міжнародний стандарт фінансової звітності для українських малих підприємств: необхідність та доцільність
Кучеркова С.О.
Проблеми розуміння прибутку з погляду керівника і бухгалтера
Людвенко Д.В.
Вплив фізичної теорії на розвиток бухгалтерського обліку в обліково-інформаційному забезпеченні управління галуззю тваринництва

 

РОЗДІЛ 10. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
Гадецька З.М.
Запровадження сучасних персонал-технологій HR-аутсорсингу на підприємстві
Ладик С.Р., Базилюк К.Ф.
Проблематика використання інформаційних технологій для підготовки фахівців туристичного та готельно-ресторанного бізнесу
Чмерук Г.Г., Стороженко О.О.
Специфіка організації економічних відносин суб’єктів господарювання в умовах цифровізації економіки
Барна М.Ю., Гліненко Л.К., Дайновський Ю.А.
Фактори конкурентоспроможності підприємств ресторанного господарства
Семенов А.Г.
Дослідження комплексу маркетингових комунікацій підприємства
Гільорме Т.В.
Запровадження сучасної моделі управління енергозберігаючими технологіями на підприємствах
Селіверстова Л.С.
Управління цінними паперами в умовах розвитку цифрової економіки