Випуск 19/2018

 

Титул

 

Зміст

 

РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ
Чекаловська Г.З.
«Нова економіка»: дефініція поняття в історичному контексті


РОЗДІЛ 2. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
Алексєєва Т.І.
Поліпшення екологічної ситуації в україні як один зі шляхів інтеграції до Європейського Союзу 
Грабар М.В.
Туристичний ринок м’янми: сучасний стан та вектори розвитку 
Грицина Л.А., Керницька Н.О.
Характеристика інвестиційного клімату України


РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
Вакалюк В.А., Балковська В.В.
Дослідження пріоритетних напрямів державного регулювання інноваційної діяльності в Україні 
Гальцова О.Л.
Інституціоналізація управління економічною безпекою держави 
Козловський В.В., Ганський В.О.
Маркетинг історико-культурної спадщини та його специфіка в умовах комерціалізації сфери культури 
Денисова Е.С., Куликова И.В.
Анализ использования земельных ресурсов Иссинского района пензенской области 
Матвєєв В.В., Гайдаржийська О.М., Лункіна І.Ю.
Дослідження методики педагогічної підготовки магістрів до викладацької діяльності з урахуванням професійної спрямованності 
Плисенко Г.П.
Практика вдосконалення системи соціальних послуг у форматі «прозорий офіс» 
Сьомкіна Т.В., Литвинова О.В., Дименко Р.А.
Аналіз стану ринку розробників програмного забезпечення в Україні 
Танцюра Ю.А., Касьянова Н.В.
Моделювання розвитку енергетичної системи країни 
Ярова Ю.М.
Потенціал розвитку малого підприємництва України в сучасних умовах


РОЗДІЛ 4. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Сікорська Л.О., Андрущенко Н.О.
Удосконалення системи комунікативного менеджменту на підприємстві 
Бакина Т.В.
Экологический менеджмент как фактор обеспечения устойчивых конкурентных преимуществ украинских предприятий на внешних рынках 
Бугай В.З., Баран О.М.
Проектне фінансування як нова форма інвестування в основний капітал 
Барановська Д.О.
Інфраструктурні особливості функціонування кінотеатрального прокату в Україні 
Косарєва І.П., Хохлов М.П., Бірюкова В.В.
Дослідження теоретичних основ фінансового стану підприємства 
Близнюк Т.П.
Оценка развития персонала мультинациональной компании 
Богоявленський О.В., Безугла М.В.
Особливості розвитку підприємства на засадах управління креативністю персоналу 
Богоявленський О.В., Местоян А.Н.
Адаптивне управління підприємством – запорука сталого розвитку 
Богоявленський О.В., Оксененко С.П., Галяпа А.О.
Умови формування системи організаційної культури підприємств 
Вавулін О.І.
Розроблення логістичних пропозицій з удосконалення забезпечення виробництва і збуту продукції в дослідному КХП Сумської області 
Вавулін О.І.
Сучасні логістичні технології у промисловому господарстві 
Герасименко Ю.В.
Мотиваційний складник налагодження партнерських відносин із персоналом як внутрішніми стейкхолдерами підприємства 
Дороніна К.С.
Розроблення комплексу стратегічних заходів управління корпоративною безпекою машинобудівного підприємства 
Дроздова В.А., Кірова А.В.
Аналіз зовнішнього середовища галузі з виробництва соків 
Дядик Т.В., Гуріна Ю.В., Почтальйон А.В.
Економічний розвиток аграрних підприємств України 
Жовковська Т.Т.
Обґрунтування доцільності розроблення концепції системно-рефлексивного управління розвитком промислового підприємства 
Журавель Ю.В.
Особливості реалізації стратегічного планування на підприємствах харчової промисловості 
Задовська О.О., Артеменко Л.П.
Методи оцінювання реалізації стратегії підприємства 
Шіковець К.О., Квіта Г.М., Сиволап Ю.В.
Підвищення ефективності державних підприємств шляхом застосування стратегії «блакитного океану» 
Заволока Л.О., Колєснік Є.О., Сіліна І.С.
Інновації на ринку страхових послуг 
Котельникова Ю.М.
Кадрове забезпечення розвитку підприємства 
Задорожко Г.І., Красненська О.Б.
Модернізація процесів управління матеріально-технічного забезпечення залізничного транспорту 
Крет І.З., Петрушка Т.О.
Економічний розвиток підприємства в контексті оцінювання його основних засобів 
Крикавський Є.В., Леонова С.В.
Пріоритети застосування телепраці в сучасних економічних умовах 
Крикун О.О.
Управління якістю трудових ресурсів відповідно до вимог міжнародних стандартів ISO 
Кузьменко А.В., Житник С.С.
Шляхи вдосконалення системи мотивації персоналу на прикладі пат «електромашина» 
Куреда Н.М., Юхновська Ю.О.
Складові частини та рівні управління розвитком лікувально-оздоровчого туризму в Україні 
Лисенко В.В., Приходько І.А.
Вплив функцій та технологій самоменеджменту на розвиток персоналу підприємства 
Литовченко О.Ю.
Методичні аспекти управління фінансами підприємств в умовах кризи 
Мангушев Д.В., Луняка В.А., Крятова А.С.
Розробка заходів підвищення конкурентоспроможності підприємства на ринку готельних послуг 
Ляліна Н.С., Чумак Г.М.
Тенденції формування витрат в сільськогосподарських підприємствах 
Михайленко О.В., Ніколаєнко С.М., Нерода Ю.О.
Аналіз рентабельності операційної діяльності за видами економічної діяльності 
Михайлова Л.І., Глуходід Г.Ю.
Вплив соціально-економічних чинників на формування компетенцій персоналу 
Онокало В.Г.
Ефективність діяльності підприємства та теоретичні підходи до її оцінки 
Пандас А.В., Пшенична Ю.Г.
Сутність фінансового оздоровлення підприємства будівельної галузі 
Петрик В.А., Гуржій Н.М.
Об’єктивна необхідність використання стратегії соціально відповідального бізнесу та її роль у підвищенні конкурентоспроможності сучасних вітчизняних підприємств 
Пугачевська К.Й., Кузла М.І.
Система менеджменту підприємств на основі вимог міжнародних стандартів 
Пустова В.В.
Шляхи підвищення продуктивності бізнес-процесів 
Свідерський В.П., Кузьменко А.В., Горецька А.В.
Типи та технології сучасних інформаційних систем і їх вплив на прийняття раціональних управлінських рішень 
Синиціна Ю.П., Шпортько Г.Ю., Линник А.В.
Організаційно-інформаційне забезпечення системи оцінки якості управління ризиками комерційних банків 
Скворцов І.Б., Кулик М.А.
Принцип нормальності та методи його застосування 
Скиба М.В., Березньова М.Г.
Удосконалення стратегічного управління підприємством 
Скиба М.В., Литвинюк А.В.
Особливості стратегічного планування на державних підприємствах: теоретичний аспект 
Скібіцький О.М.
Економічна ефективність впровадження автоматизованих систем управління в підприємствах готельно-ресторанного і туристичного бізнесу 
Стефанишин Л.С.
Організація системи професійного навчання 
Стопченко Є.І.
Інноваційні моделі розвитку готельного бізнесу 
Ставицький О.В., Ткаченко А.А.
Забезпечення економічної безпеки підприємства в умовах глобалізації 
Турчіна С.Г.
Особливості управління товарною політикою промислового підприємства 
Лисенко Т.І., Усіченко І.В., Алєксєєнко І.А.
Концепція «ощадливого виробництва» як сучасний підхід до комплексного відновлення підприємств 
Шмиголь Н.М., Касянок М.А.
Управління фінансово-економічною стійкістю комерційного банку в умовах економічної конкуренції


РОЗДІЛ 5. РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Антохов А.А., Антохова О.Ю.
Модель моніторингу загроз економічної безпеки в умовах регіональних трансформацій 
Гончарова Н.М.
Аналіз методичних підходів до оцінювання ефективності інвестиційних проектів 
Задорожнюк Н.А., Ростова Н.В.
Формирование бренда территории (на примере города Одессы)


РОЗДІЛ 6. ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Тур О.М., Мануйлович Ю.М.
Еколого-економічна оцінка використання природних ресурсів в україні в контексті реалізації стратегії стійкого розвитку 
Штогрин Г.С.
Імплементація принципів інтегрованого управління в системі галузевих підкомплексів водного господарства


РОЗДІЛ 7. ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
Мантур-Чубата О.С., Мельник І.В., Толстюк М.І.
Роль бірж праці у боротьбі з безробіттям в Україні та країнах ЄС 
Сьомченко В.В., Циганок К.О.
Порівняльний аналіз чисельності населення України з країнами Європейського Союзу


РОЗДІЛ 8. ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
Алескерова Ю.В., Тодосійчук В.Л., Мостовик В.О.
Фінансово-кредитне забезпечення відтворення основних засобів сільськогосподарських підприємств та їхні особливості 
Ватаманюк О.С.
Очікування та наслідки від проведення реформи бюджетної децентралізації в Україні 
Голобородько Т.В., Єршова У.І.
Туристичний податок: особливості справляння в Україні та в європейських країнах (на прикладі Франції) 
Давискіба К.В., Карпова В.В., Ревенко О.В.
Податкова культура і проблеми її формування в сучасних умовах
Демчишак Н.Б., Біда І.О.
Пріорітети фінансового регулювання процесу генерації знань в умовах євроінтеграції 
Думанська І.Ю.
Обгрунтування засад створення технопарків в АПК та їх фінансування 
Євтушенко М.С.
Удосконалення підходів до планування видатків місцевих бюджетів відповідно до реєстру суспільних послуг 
Пенез О.В.
НБУ і ФРС США: спільне та різне 
Простебі Л.І., Юрій С.М.
Доходи і видатки місцевих бюджетів – регіональний аспект їх виконання 
Слав’юк Р.А.
Оцінювання кредитоспроможності позичальника: досвід Польщі 
Сукрушева Г.О., Валовик Ю.Д.
Теоретична сутність управління фінансовим станом підприємства 
Шкварчук Л.О., Ярошевич Н.Б.
Фінансовий потенціал населення країни: сутність та методологія оцінювання 
Штефан Л.Б.
Проблеми ефективної координації грошово-кредитної та фіскальної політики в умовах рецесії


СЕКЦІЯ 9. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ
Аверкина М.Ф., Бабюк Н.В.
Сучасний стан інформаційних систем ведення обліку в Україні та тенденції їхнього розвитку 
Гевлич Л.Л., Мошура Л.О.
Інтелектуальний капітал: сутність та структура 
Куракіна Ю.О.
Впровадження управлінського обліку в бюджетних установах як фактор підвищення ефективності використання державних коштів 
Осадча Г.Г., Щербатюк І.С.
Методологічні підходи управління виробничими запасами 
Аверкина М.Ф., Сипата М.В.
Автоматизовані системи управлінського обліку на підприємстві 
Тютюнник С.В., Тютюнник І.Ю.
Моделювання показників рентабельності діяльності суб’єктів малого підприємництва


РОЗДІЛ 10. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
Бегун С.І., Штинь А.М.
Прогнозування фінансової неспроможності підприємства на основі моделей дискримінантного аналізу 
Волинець В.І., Гордополова Н.В., Ніколюк П.К.
Порівняльний аналіз спеціалізованого програмного забезпечення формування та подання звітності 
Drokina N.I.
The impact of blockchain technology on the telecom transformation in Ukraine 
Олешко Т.І., Клименко Б.І.
Моделювання інвестиційного процесу на основі теорії ігор 
Проскурович О.В., Сорока Л.О.
Економетричне моделювання фінансового потенціалу підприємства 
Янішевський В.С.
Ціна опціону в моделі Башельє з обмеженням 
Однорог М.А.
Роль інституціонального середовища в умовах інноваційної економіки
Рудика В.І., Сукрушева Г.О., Ковалевська А.М.
Теоретичні аспекти управління фінансовою стійкістю підприємства
Генчева А.О.
Теоретичні аспекти стратегічного управління підприємством та його конкурентоспроможністю
Пінчук А.О.
Аналіз факторів впливу на сталий розвиток сільського господарства України у контексті діджиталізації суспільства
Казарян О.Г.
Моніторинг функціонуваннябанківськоїсистемияк інструментмеханізмуїїфінансовогорегулювання
Афонов Р.П.
Формування складових прикладного інструментаріюоцінюванняекономіко-екологічної безпеки металургійногопідприємства
Артюхов А.Є.
Університет на ринку освітніх послуг з навчання протягом життя та концепція парадоксу майстерності