Випуск 25/2018

 

Титул

 

Зміст

 

РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ
Баришевська І.В., Веретюк В.В.
Система методів в наукових дослідженнях

РОЗДІЛ 2. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
Гричкоєдова М.В., Вдовенко А. В.
Міжнародний франчайзинг: дослідження та нові тенденції розвитку в Україні
Венгерська Н.С., Удодова Я.В., Конченко Є.І.
Інноваційна діяльність міжнародних авіакомпаній
Коляда Т.А., Олексієнко Т.М.
Вплив міжнародних фінансових інституцій на економічний розвиток країн
Міракін В.В.
Розвиток сільськогосподарської кооперації зарубіжних країн
Пачес Г.Д., Ніколаєв Ю.О.
Демпінг та антидемпінгові процедури в контексті євроінтеграційного курсу України
Пугачевська К.Й., Пугачевська К.С.
Цифровізація економіки як фактор підвищення конкурентоспроможності країни
Сардак С.Е., Литвиненко І.І.
Вплив криптовалюти на економічний розвиток країн
Сардак С.Е., Ситнік А.І.
Вплив офшорних зон на економіку держави (на прикладі України)
Korinnyi S.O., Yarkov S.O.
Problems and prospects of economic integration of Ukraine and European Union


РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
Березіна Л.М., Марєвська М.Ю.
Стратегічне управління підприємством: теоретичний підхід
Волкова Н.В., Кузнецова Ю.В.
Соціальне партнерство як фактор економічної стабільності в Україні
Герасименко О.В., Перун І.В.
Особливості державного управління інвестиційною політикою України
Гутовська Н.Г., Примак Т.Ю.
Аналіз стану та преспектив розвитку одеського туристичного регіону
Рудик О.Г., Данилів М.Б.
Моделі виробничих функцій для економіки України
Довгань Л.І., Довгань Ю.В.
Роль сільськогосподарського дорадництва у досягненні цілей політики сталого розвитку
Дугієнко Н.О., Лєва В.Е.
Сучасні тенденції розвитку аграрного сектору України
Іличок Б.І., Висоцький А.Л., Малиновський Ю.В.
Заробітна плата, її стан та перспективи змін в Україні
Андрющенко І.Є., Окунь А.О.
Інвестиційний продукт як один із різновидів впливу на діяльність підприємства
Панченко Н.Г.
Формування корпоративного іміджу залізничної компанії у контексті реалізації політики соціальної відповідальності
Пелех О.Б.
Структурні зміни ВВП України з позиції зайнятості за видами економічної діяльності
Петрищенко Н.А., Андріянов В.С., Рижова Г.Р.
Дослідження ринку нерухомості в Україні
Жованик О.В., Федотова Т.А.
Зміна структури зайнятості на ринку праці України
Яхно Т.П., Гусаковська Т.О.
Грошово-кредитна та податково-бюджетна політика України як чинники розвитку споживчого ринку


РОЗДІЛ 4. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Аванесова Н.Е., Середа К.Г., Киричок В.М.
Імперативи економічної безпеки підприємства: стратегічний підхід та антикризові заходи
Антошкін В.К.
Перспективи удосконалення менеджменту соціально-економічної безпеки суб’єктів агробізнесу на засадах діагностики, когнітивного моделювання
Базалійська Н.П., Погорілий Б.О.
Формування та використання системи контролінгу персоналу на промисловому підприємстві
Бохонко І.В.
Творчий підхід до вирішення проблем на підприємстві
Бреус С.В., Кириленко І.В.
Основні напрями підвищення ефективності процесу управління персоналом організації
Бреус С.В., Семененко А.В.
Роль та значення інновацій у стратегічному розвитку підприємства
Васильченко М.І., Коломієць А.І., Краєва А.А.
Контролінг логістичної діяльності підприємства в умовах невизначеності зовнішнього середовища: управлінський аспект
Біловол Р.І., Волох Д.В.
Ефективність використання керівництвом методів управління трудовим колективом ПрАТ «Домінік»
Вороніна В.Л., Онищенко Т.І.
Економічна безпека підприємств: сутність, фактори впливу та методи захисту
Гаєвська Л.М.
Інформаційне забезпечення оцінки економічного потенціалу промислового підприємства
Галасюк С.С., Будніков О.В.
Сутність та специфічні ознаки концепції «бутік-готель»
Гарматюк О.В.
Управління товаропотоками у фармацевтичному логістичному ланцюзі поставок
Гвоздь М.Я., Злидник Ю.О.
Agile – нова методологія менеджменту: теоретичні аспекти
Гончарова А.В., Хрипко І.С., Ковальчук В.Г.
Удосконалення системи антикризового управління персоналом банківської установи
Мальчикова О.О., Горобченко О.А.
Мотивація як чинник ефективного управління персоналом
Гудзь О.Є., Маковій В.В.
Розроблення стратегій digital-трансформації підприємств
Гуляс Я.Ю., Лизунова О.М.
Пошук управлінських талантів – реальна проблема сучасного менеджменту
Ізюмцева Н.В., Данильченко І.А.
Система мотивації праці персоналу банку
Данько Т.І., Яворська Н.П.
Особливості забезпечення конкурентоспроможності торговельних підприємств
Дем’янчук М.А., Гуржий К.С.
Трансформація страхового ринку в умовах розвитку цифрових технологій
Дивнич О.Д.
Тенденції ресурсного забезпечення сільськогосподарських підприємств України
Дикань В.В., Дячек В.В., Єрьоміна Д.Ю.
Управління мотивацією праці персоналу на підприємствах у сучасних умовах
Зеленков А.В., Терентьєва В.А.
Поєднання процесного управління та збалансованої системи показників для управління сучасним підприємством
Зернюк О.В., Геращенко А.Є.
Дослідження стану управління інноваційним розвитком виробничого підприємства
Ізюмцева Н.В., Недождій В.В.
Тайм-менеджмент як основа ефективного функціонування сучасного підприємства
Ареф’єва О.В., Вовк О.М., Кириченко А.І.
Формування механізму нарощування ефективності використання резервів розвитку потенціалу підприємства
Ізюмцева Н.В., Кирко А.Ю.
Конкурентоспроможність компанії Coca-Cola beverages Ukraine на ринку України
Кисільова І.Ю., Конєв В.В.
Проблеми оцінювання рівня ризику в діяльності підприємств гірничодобувної промисловості
Козьмук Н.І., Олеськів Х.А.
Фінансово-економічний зміст та користувачі фінансової звітності підприємств як інформаційного джерела прийняття управлінських рішень
Косарева В.М., Шарова С.В.
Аналіз формування фінансових ресурсів підприємств
Кушнір О.К., Чаплінський В.Р.
Форми та методи досягнення комерційного успіху
Ложачевська О.М., Леончук Ю.В.
Використання сучасних видів реклами як елементів системи маркетингових комунікацій
Лозовський О.М., Важелюк Є.С.
Актуальність розвитку консалтингових послуг в Україні
Люта О.В., Галич О.О., Пігуль Є.І.
Аналіз ефективності формування та використання капіталу вітчизняних підприємств
Міценко Н.Г., Кліпкова О.І.
Особливості мотивації працівників малих підприємств
Молчанова Т.В., Шелянська Ю.О., Баришевська І.В.
Державне регулювання інноваційної діяльності в Україні
Москаленко В.А., Летошко К.А.
Управління маркетинговим комплексом підприємства: поняття, принципи, методи
Панчук А.С., Шеврекука С.С.
Аналіз можливостей удосконалення складської логістики на засадах реінжинірингу
Пашкова А.В., Сімак І.О.
Переваги та ризики нових кадрових інструментів
Петченко М.В., Булка А.О.
Аналіз структури капіталу ПАТ «Укртатнафта»
Пінчук А.С., Атанасевич О.Є.
Шляхи підвищення якості готельних послуг в Україні
Пінчук А.С., Бойко А.В.
Реклама як основний засіб просування кейтерингових послуг
Пінчук А.С., Сушко А.В.
Організаційно-економічний механізм управління господарською діяльністю підприємства
Піскун Д.Н.
Взаємодія складників системи маркетингового управління підприємством
Пономаренко І.В.
Аналіз ринку мінеральних вод в Україні
Рачинська Г.В.
Проблемні фінансові аспекти в бізнес-плануванні
Рудик О.Г., Максимов О.С., Танасова Н.В.
Дослідження наявних інструментів моделювання та аналізу бізнес-процесів підприємства
Сазонова Т.О., Терно А.І., Ляшенко В.Ю.
Управління конфліктами як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємств
Сакун А.А., Шведа А.Р., Жуковская Л.Э.
Факторы влияния базовых компонент на обеспечение эффективности управления персоналом
Скрипник Ю.В., Колісник К.Ю.
Оцінка потенційної прибутковості сільськогосподарського підприємства
Соколова Ю.О., Чеховська А.В.
Удосконалення маркетингової стратегії телекомпанії інструментами маркетингового менеджменту
Соколюк К.Ю., Кучер В.В.
Позиціонування товару як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства на ринку
Сомова Л.І., Багаєва Ю.О.
Обґрунтування товарної політики суб’єкта господарювання
Сомова Л.І., Письменна О.О., Волкова К.Б.
До питання вдосконалення асортиментної політики підприємств трубної підгалузі
Стеблюк Н.Ф., Опаренко В.В.
Визначення ефективності управління інвестиційною діяльністю підприємства з використанням методу «Делфі»
Ткаченко Є.Ю., Фатюха В.В.
Теоретичні основи бюджетування на підприємстві
Ткачук І.І., Іваненко І.В.
Економічна сутніcть прибутку та управління прибутком
Тюрин О.В., Максимов О.С., Шутенко В.О.
Удосконалення процесів управління інформаційними потоками в багатоконтурних інформаційних системах підприємства
Фальченко О.О., Юр’єва І.А., Мардус Н.Ю.
Методи управління персоналом у закладах готельно-ресторанного господарства
Хаустова І.Є., Алeксандрова В.О., Шовкопляс Т.С.
Дeякі особливості господарських ризиків у готeльному бізнeсі
Шарова С.В., Тарасюк Н.Ю.
Класична модель фінансової санації підприємства та переваги досудової санації
Шацкова Л.П., Журавель Т.О.
Аналіз тенденцій розвитку внутрішньої та зовнішньої оптової торгівлі в Україні та одеському регіоні
Штангрет А.М., Чорненька О.Б., Красілич І.О.
Теоретичні аспекти формування системи обліково-аналітичного забезпечення управління економічною безпекою підприємства
Шульженко І.В., Любарець С.В.
Сучасні методи управління прибутком підприємства
Якименко-Терещенко Н.В., Сташкевич М.О.
Людський капітал – основа забезпечення розвитку підприємства
Якимова Ю.М.
Принятие управленческих решений в условиях неопределенности


РОЗДІЛ 5. РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Андрусяк Н.О.
Управління еколого-економічною конкурентоспроможністю регіону
Лепкий М.І.
Фактори розвитку туристичного господарства в регіонах України
Середницька Л.П., Чорноконь С.М.
Мерчандайзинг як ефективний інструмент впливу на поведінку споживачів
Тимчук С.В.
Підприємництво на туристичному ринку центральної України


РОЗДІЛ 6. ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Арестов С.В.
Экологически-безопасный туризм в Украине и его развитие
Гричкoєдoва М.В., Пікун Н.В.
Дocлідження прoблем екoлoгізації екoнoмічнoгo рoзвитку України
Самусевич Я.В., Солодуха М.В., Теницька І.А.
Перспективи реформування системи екологічного оподаткування в Україні з урахуванням досвіду ЄС


РОЗДІЛ 7. ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
Букацелі А.В.
Етнополітика як двигун розвитку середовища існування та діяльності національних меншин України
Єрмілов С.О.
Глобальні та національні соціально-економічні проблеми зайнятості
Кудлаєнко С.В.
Основні концепти державної соціальної політики в умовах трансформаційної економіки
Литвин О.Ю., Дорогань-Писаренко Л.О., Чіп Л.О.
Оренда житла: історичний екскурс і сучасність
Мантур-Чубата О.С., Возовик І.А., Мазур Т.А.
Характеристика моделей соціально-трудових відносин у міжнародній практиці та їх значення для України
Приятельчук О.А.
Сучасні тенденції економічного зростання країн скандинавського регіону як результат реалізації регіональної моделі соціальної економіки
Роман Т.М., Богатий О.В., Баришевська І.В.
Доларизація в Україні: причини та наслідки
Ткачук В.О., Куліковська В.С., Марчук А.-М.Р.
Організаційна культура як комплексна характеристика стану праці на підприємстві
Шевчук І.Б., Цоба А.В.
Соціальний вимір ринку туристичних послуг


РОЗДІЛ 8. ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
Антоненко В.М., Власов О.О.
Податкове адміністрування: сутність, перспективи розвитку та оцінка ефективності
Головко О.Г., Антоненко І.Г.
Стратегія управління прибутковістю банку для забезпечення його стабільності
Гупаловська М.Б.
Особливості державного фінансового контролю у галузі освіти
Дем’янюк А.В.
Напрями зростання доходів місцевих бюджетів України в трансформаційних умовах
Дехтяр Н.А., Янченко В.О.
Фінансування системи вищої освіти в Україні
Карковська В.Я., Прокопишин-Рашкевич Л.М., Якимець М.M.
Фінансова безпека банківської системи: реалії та перспективи
Коваленко В.В., Ситник М.А.
Антикризове управління у забезпеченні фінансової стійкості банків
Корват О.В., Бородін С.В.
Ризик-менеджмент в управлінні кредитним портфелем банку
Костюк В.А., Шафарчук Л.С.
Тенденції розвитку кредитних спілок в Україні
Левченко О.М., Левченко М.В.
Фінансовий менеджмент: переломний етап нового рівня знань
Лелюк С.В.
Моніторинг фінансової безпеки держави: інформаційно-комунікаційне забезпечення
Мацук З.А., Шийко В.І.
Біржова інфраструктура ринку цінних паперів: прагматика та проблематика
Солонинка З.Б., Метлушко О.В.
Інфляційні процеси в україні в умовах нестабільної економіки
Миколишин М.М., Була Н.Я.
Перспективи розвитку розрахунків із застосуванням криптовалют в Україні
Онищенко Ю.І., Кожухар М.М.
Управління інвестиційною діяльністю банку: теорія та практика
Остапенко А.С., Повод Т.М.
Логістичний підхід до управління фінансовими потоками бізнесу
Рац О.М., Береговий В.О.
Удосконалення методики оцінювання достатності ресурсного потенціалу банку
Рудь І.Ю., Позняк О.В.
Управління оборотними активами підприємства
Сидорчук А.А.
Вітчизняна практика оцінки ефективності використання коштів місцевих бюджетів
Торяник Ж.І., Пелепецький В.І., Недождій В.В.
Стрес-тестування як сучасний інструмент ризик-менеджменту банків
Черкашина К.Ф., Корецька І.В.
Інструменти грошово-кредитної політики національного банку України
Chuvardynskyi V.
Blockchain technology using for real estate transactions in Ukraine


РОЗДІЛ 9. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ
Винниченко Н.В., Кисельова О.О.
Проблеми обліку та контролю реалізації фармацевтичної продукції
Гайдаєнко О.М.
Моделювання економічної ефективності пасажирських перевезень
Довжик О.О., Гапонюк А.І.
Особливості обліку основних засобів у сучасних умовах господарювання
Гончар В.П., Чеховський В.Р.
Щодо обліку основних засобів бюджетних установ: теоретичні та практичні аспекти
Гриценко О.І., Скорба О.А.
Креативне мислення в обліку як передумова ефективності бізнесу
Зінченко О.В., Крутих О.В.
Економічна сутність та класифікація дебіторської заборгованості для потреб облікової системи підприємства
Костюченко В.М., Степанюк М.В.
Досвід Японії у конвергенції обліку та звітування
Кравченко О.В., Cавченко А.С.
Методичні аспекти організації обліку основних засобів
Кравченко О.В., Леоненко К.О.
Проблеми організації обліку витрат виробництва
Лобачева І.Ф., Беженар Ю.Є.
Аналіз ринку шоколадних виробів в Україні
Лукін В.О., Малахов В.А.
Визначення мети бухгалтерського обліку для підприємств та бюджетних установ України
Михайленко А.М., Гаркуша С.А.
Облік готової продукції на підприємствах лісового господарства: особливості та ключові аспекти організації
Титенко Л.В., Богдан С.В., Муравський О.Ю.
Аналітичне забезпечення оцінки ефективності логістичного менеджменту підприємства
Хорунжак Н.М., Лукановська І.Р.
Прагматика та проблематика методології виконання облікових досліджень
Шепель І.В.
Види відповідальності та розміри штрафів за порушення трудового законодавства: юридично-обліковий аспект


РОЗДІЛ 10. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
Рудик О.Г., Бєлік А.В.
Використання адаптивних моделей для моделювання банківської діяльності
Голіцин А.М.
Економетричне моделювання оцінки ефективності виставково-ярмаркової діяльності підприємства
Горбачук В.М., Дунаєвський М.С., Сулейманов С.Б.
Поквартальне оцінювання економічної ефективності й структури експорту Миколаївщини у 2017–2018 рр.
Мищишин О.Я., Дідур П.С.
Проблеми та перспективи ІТ-галузі України: аналіз особливостей Львова як одного з провідних центрів ІТ-розроблення в Україні та східній Європі
Костюк В.О., Янчук Т.В.
Автоматизація маркетингової діяльності на підприємстві
Шевчук І.Б., Роїк С.О.
Online-сервіс для здійснення консалтингової діяльності через мережу Інтернет: розроблення та впровадження
Коваленко А.О.
Світовий досвід стратегічного планування і державного регулювання сталого розвитку
Рибак С.О.
Особливості забезпечення бюджетної безпеки державив сучасних умовах
Федоренко А.Є.
Аналіз факторів впливу на розвиток інформаційної сфери економіки України
Окаянюк К.М.
Державне регулювання національної економіки: теоретичні аспекти